Одобрено е създаването на „Специализирана болница за активно лечение на очни болести Просперитас“ ООД, гр. София

Министерският съвет прие Решение за одобрение създаването на „Специализирана болница за активно лечение на очни болести (СБАЛОБ) Просперитас“ ООД, гр. София, съгласно регламентирания нормативен ред за целта в Закона за лечебните заведения.

В проекта и тригодишния бизнес план на „Специализирана болница за активно лечение на очни болести (СБАЛОБ) Просперитас“ ООД, гр. София се предвижда изграждане на специално проектирана самостоятелна сграда в гp. София. Проектирането на всички етапи на болницата е приключило с влязло в сила Разрешение за строеж, а завършването на сградата на болницата и въвеждането й в експлоатация, както и обзавеждане и оборудване с необходимата апаратура и техника за осигуряване на дейността се предвижда да продължи до девет месеца след решението на Министерския съвет.

Сградата ще се състои от 5 надземни етажа и 2 етажа сутерен, както и подземен гараж с хидравлична платформа, разположен на втори сутерен. Организационната структура на болницата включва Отделение по очни болести с 5 легла. Осигуряването на съвременно оборудване и технологии и квалифицирани специалисти ще подобри достъпа на пациентите с необходимост от болнично лечение в обхвата на медицинската специалност „Очни болести“ до качествено медицинско обслужване и иновативни технологии, ще благоприятства лечението, успешния изход и последващо възстановяване.

Съгласно нормативните изисквания е определен срок до девет месеца, в който управителят на дружеството да подаде заявление до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение по чл. 47 от Закона за лечебните заведения.

Pin It on Pinterest