Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 5/2021 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 5 за 2021 г., образувано по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт, чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 2 и т. 3 (в частта „когато това е разпоредено от главния прокурор“) и т. 4, както и свързаните с тях разпоредби на чл. 13, ал. 1 (в частта „при главния прокурор“) и ал. 4, чл. 14в и чл. 14д, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. В становището е застъпена тезата, че искането на Президента на Република България е основателно и са изложени подробни доводи за противоконституционност на оспорената законова уредба.

Pin It on Pinterest