Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 4/2021 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 4 за 2021 г., образувано по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал. 2 и чл. 411а, ал. 4 относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-процесуалния кодекс и на чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната власт. В становището се предлага Конституционният съд да отхвърли като неоснователно искането на президента на Република България.

Pin It on Pinterest