Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 11/2020 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 11 за 2020 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 171, т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „к“ от Закона за движението по пътищата.

В становището на правителството е застъпена тезата, че оспорените разпоредби не нарушават правото на свободно придвижване по територията на страната и на напускане на нейните предели и правото на личен живот, както и че не е нарушен принципът на правовата държава.

Pin It on Pinterest