България

Одобрено е изменение в проекта на нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Република Малта

Със свое решение правителството одобри изменение в проект на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Република Малта и упълномощи министъра на финансите да подпише спогодбата от българска страна при условие за последваща ратификация.

Първоначалният проект на спогодба е одобрен с решение на Министерския съвет на 8 юли 2020 г. като основа за водене на преговори. В резултат на проведените през октомври 2022 г. и ноември 2023 г. преговори между двете държави в първоначалния проект са направени промени за постигане на общ проект на спогодба. Тези промени представляват съществено отклонение в проекта на договор съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България, което се одобрява от Министерския съвет.

Действащата в момента Спогодба между Република България и Република Малта е подписана през 1986 г. в условията на социално-икономически отношения от друг тип и различна данъчна система. В периода след подписването и настъпиха съществени промени в икономиката на страната ни, както и в законодателството. Също така последните осем години са белязани от изключително важни развития в областта на международните данъчни правила, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), с цел противодействие на идентифицираните рискове за глобалната данъчна система, водещи до свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Новата Спогодба ще създаде по-ясни, балансирани и съвременни правила при разпределението на данъчно-облагателните правомощия между двете държави. Освен правила за избягване на двойното данъчно облагане, тя ще въведе по-ефективни механизми за ограничаване на неправомерното използване на нейните разпоредби и на националните данъчни законодателства на двете държави. Така ще се осигури подходяща правна рамка за противодействие на заобикалянето на данъчното облагане.

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане са важен елемент от междудържавната договорна база, тъй като водят до стимулиране на стопанската и инвестиционната дейност между държавите.

Спогодбата ще изпълнява т. нар. ,,минимален стандарт“ по Мерки 6 и 14 от Проекта BEPS на ОИСР относно мерките срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Изпълнението на минималните стандарти по BEPS е обект на регулярна партньорска проверка от страна на ОИСР в рамките на работата и членството на България в Приобщаващата рамка (BEPS Inclusive Framework). Това изпълнение е и един от важните елементи, по които България е оценявана за съответствието на нейното законодателство, политики и практики с правните инструменти на ОИСР в хода на процеса по присъединяването ни към Организацията.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest