Одобрено е искане за получаване на подкрепа по Програмата на ЕС за подкрепа на структурни реформи

Със свое решение правителството одобри искане за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи (Програмата).

В края на януари 2018 г. България е изразила желание да направи доброволен принос към финансовия пакет на Програмата в размер на 1,5 млн. евро за реформиране на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори, в отговор на икономическите и социалните предизвикателства и с цел увеличаване на конкурентоспособността, растежа, заетостта и инвестициите. Финансирането е било за сметка на техническата помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Доброволната вноска е прехвърлена на ОПДУ, а прехвърлянето на средствата е одобрено с РМС № 306 от 4 май 2018 г. Със средствата са били финансирани три проекта през 2018 г. – „Усъвършенстване на регулаторната рамка по несъстоятелността“, „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“ и „Реформа на платежния ред по Гражданския процесуален кодекс чрез система за централизирано електронно обработване на делата в производството по платежни нареждания“.

През 2019 г., с РМС № 555 от 24 септември 2019 г., в рамките на оставащите средства по вноската е било одобрено искане за подкрепа за изпълнение на проект „Укрепване на административния капацитет на Национална агенция за приходите при мониторинга и контрола на електронната търговия (етап 2)“, което е било с цел завършване на прегледа на правната рамка, свързана с контрола на електронната търговия в България, изготвяне на препоръки за законодателни промени и по-нататъшно разработване на стратегия за контрол на електронната търговия.

Към настоящия момент средствата, които не са използвани от прехвърлената
доброволна вноска, са в размер на 100 420 евро (196 404 лева). Те не подлежат на обратен трансфер, а следва да бъдат усвоени в рамките на Програмата, съгласно правилото N + 3.

С одобреното днес предложение за искане на подкрепа се предвижда
неизползваният ресурс да бъде за финансиране на втората фаза на проекта на Висшия съдебен съвет – „Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на централизирана електронна система за разпределение и обработка на заповедните дела в България“, който е продължение на проекта от 2018 г. „Реформа на платежния ред по Гражданския процесуален кодекс чрез система за централизирано електронно обработване на делата в производството по платежни нареждания“. Искането ще бъде изпратено от министъра на финансите до Службата към Европейската комисия за подкрепа на структурни реформи. След като то бъде одобрено, Службата, съвместно с националните институции, ще изберат изпълнител на дейностите.

Pin It on Pinterest