Одобрено е финансирането на публична общинска инфраструктура по ЗНИ на Община Марица

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Марица ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура. Изграждане елементи на техническата инфраструктура вкл. асфалтиране и канализация за дъждовни води по второстепенни ул. „Възраждане“ и ул. „Стефан Стамболов“ с. Рогош, общо с дължина 2010 м, до границите на имота, в който ще се изпълнява сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект на „Лидер-96″ ЕООД. Предлага се държавата да предостави целево финансови средства в размер до 496 427 лв. с ДДС на община Марица.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Нов завод за производство на електрически велосипеди – Лидер-2″, община Марица, област Пловдив на „Лидер-96″ ЕООД. Инвестицията е в размер 4 005 000 лв. за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи. За реализирането на проекта ще бъдат разкрити 25 нови работни места.

Чрез строителството на новата инфраструктура ще се улесни пътното движение в района. Новоизградената улица ще обслужва работещите предприятия в района и ще предостави по-лесен и удобен транспортен достъп на служителите, доставчиците и клиентите на компаниите.

Изграждането на инфраструктурата ще даде още по-голям тласък за бъдещето развитие на Индустриална зона „Марица“ и за привличането на повече нови инвеститори, което ще окаже благоприятно влияние върху развитието на региона.

Pin It on Pinterest