Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МТСП

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

Изменението засяга разместване на утвърдените разходи между политиките и програмите, без това да променя общият размер на разходите по бюджета за 2021 г.

Вътрешното преразпределение ще доведе до преструктуриране на предварително разчетения финансов ресурс с цел обезпечаване на нормалното функциониране на основните структури към министъра на труда и социалната политика през 2021 г. и постигане на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

Pin It on Pinterest