Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

Министерския съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

Преструктурирането на разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта се налага от необходимостта за финансово обезпечаване на дейности по разработената и осъществявана през 2021 г. ,,Програма за развитие на спорта за високи постижения“, която се реализира по бюджетна програма „Спорт за високи постижения“ и по бюджетна програма „Олимпийска подготовка“.

Програмата за развитие на спорта за високи постижения отрежда централна роля на лицензираните спортни федерации, администриращи олимпийски и неолимпийски спортове, които организират реализирането на дейностите.

Увеличаването на средствата по бюджетна програма „Олимпийска подготовка“ е с цел осигуряването на оптимални условия за тренировъчен процес на олимпийските състезатели. Очакваните резултати от извършваната промяна са:  да допринесе за по-пълно постигане на поставената за 2021 г. цел -спечелване на повече квоти за участие на Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г.; постигане на върхови постижения на световни и европейски първенства в условията на конкуренция с елитни състезатели; популяризиране на България, българския спорт и туризъм и повишаване на престижа на нацията; създаване на мотивация и положителна нагласа в децата за системни занимания с физически упражнения и спорт, чрез повишаване и разнообразяване на възможностите за самостоятелни или организирани дейности в областта на спорта.

Pin It on Pinterest