Одобрени са средства за плащания към бенефициенти на отпаднали нередности или финансови корекции с влезли в сила съдебни решения

Правителството одобри допълнителни разходи за 2019 г. в общ размер на 2 142 819 лв. за дължими плащания към бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции.

Средствата са разпределени, както следва: по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. – 594 482 лв.; по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г. – 1 140 722 лв.; по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. – 407 615 лв.

Решението е във връзка с предоставена информация за приключили съдебни производства, довели до пълна или частична отмяна на решения за налагане на финансови корекции, в резултат на което управляващите органи дължат възстановяване на суми на бенефициенти по оперативните програми за програмен период 2007-2013 г. На бенефициентите следва да бъдат платени тези суми, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ и съответното решение на съда.

Средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2019 г.

Pin It on Pinterest