Одобрени са резултатите от видеоконференциите на министрите на земеделието и рибарството и на туризма на държавите от ЕС

Правителството одобри резултатите от видеоконферентната среща на високо равнище на министрите на земеделието и рибарството на държавите -членки на ЕС, проведена на 13 май 2020 г.

Бяха обсъдени мерките на ниво ЕС за справяне с последиците от пандемията на COVID-19 за сектора на селското стопанство и рибарството, въз основа на предварително формулирани от Председателството въпроси. В областта на земеделието, мнозинството министри споделиха, че голяма част от предприетите до момента мерки се считат за навременни и получават одобрението на държавите-членки. Редица делегации приветстваха последната предложена мярка от страна на ЕК по отношение на конкретните мерки за предоставяне на извънредна временна подкрепа по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в отговор на разпространението на COVID-19. Предложението на Комисията беше представено в резултат на инициатива и предложение на България, като то осигурява възможност за извънредна подкрепа на засегнати сектори с оставащите средства от Програмите за развитие на селските райони.

Министрите призоваха за разширяване на предприетите мерки и въвеждането на допълнителни за подкрепа за частно складиране, компенсация за намаляване на производството и др. в засегнати сектори като свинско, телешко и пилешко месо, картофопроизводство, вино и млечни продукти.

Европейската комисия акцентира, че сектор „Рибарство“ се намира в средата на безпрецедентна криза. Предложеният навременен втори пакет от мерки дава редица отговори в тази връзка, но предизвикателствата остават големи за всички. Към момента обсерваторията за състоянието на сектора в ЕС показва, че риболовната дейност и разтоварванията започват леко да се подобряват като показатели, но продължава да се наблюдава спад в цените при някои видове риба. Липсата на оборотен капитал в аквакултурните стопанства продължава да е сред преобладаващите трудности.

Министерският съвет одобри също резултатите от българското участие във втората неформална видеоконференция на министрите на туризма на Европейския съюз относно последиците от разпространението на COVID-19 върху туризма, която се проведе на 20 май 2020 г. в рамките на Хърватското председателство на Съвета на ЕС.

Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз организира втора неформална видеоконференция на министрите на туризма на ЕС с цел да се обсъди как да се осигури взаимна координация и изпълнение на Пакета за туризъм и транспорт, представен от Европейската Комисия на 13 май.

Министрите приветстваха Пакета за туризъм и транспорт и подчертаха важността на сътрудничеството между държавите-членки за постепенно премахване на ограниченията за пътуване, основани на епидемиологична оценка и спазване на принципите на пропорционалност и недискриминация. За да се гарантира ефективна и навременна координация при прилагането на Пакета, е необходимо сътрудничество в различни области, оказващи влияние върху туризма и съответните заинтересовани страни.

Голяма част от министрите подчертаха важността на адекватни финансови средства за подкрепа за туристическия сектор в средносрочен и дългосрочен план. Някои държави посочиха, че следва да се помисли дори и за удължаване прилагането на Временната рамка за държавна помощ и след м. декември, тъй като секторът ще се нуждае от целенасочена финансова подкрепа и след края на тази година. България отбеляза, че за държавите-членки е важно да знаят каква ще бъде ролята на сектора по отношение на предстоящия План за възстановяване и дали ще има отделна бюджетна линия за туризъм.

Участниците се обединиха около важността за сътрудничество на равнище ЕС с цел постигане на координиран общоевропейски отговор на кризата и възобновяване на туристическия сектор.

Правителството прие и позицията на България за участие в неформалната видео конференция на министрите на външните работи/търговията на ЕС, която ще се проведе на 9 юни 2020 г. В рамките на дневния ред ще бъдат обсъдени теми като актуалното състояние на въпросите, свързани с дейността на Световната търговска организация (СТО) и търговските аспекти на пандемията COVID-19: отражение върху търговската политика.

Министрите на правосъдието на Европейския съюз (ЕС) ще проведат дебат по предложението за Регламент относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърляне на вземания по време на видеоконферентна среща, която ще се проведе на 4 юни 2020 г. Предвидено е още те да обсъдят темата относно екстрадицията на граждани на Европейския съюз в трети страни във връзка с практиката на Съда на Европейския съюз по делото „Петрухин“ в случаите, в които трета държава подава искане за екстрадиция на гражданин на Съюза до държава членка, различна от тази по гражданството. По време на видеоконференцията Агенцията за основни права на ЕС, Евроюст, Европейската съдебна мрежа и Европейската комисия ще изложат актуална информация относно въздействието на COVID-19 в областта на правосъдието. Предвидено е също така бъдещото Германско председателство на Съвета на ЕС да представи работната си програма.

Pin It on Pinterest