Одобрени са резултатите от проведени заседания на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри доклад с резултати от заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 9 юли в Брюксел.

В контекста на Европейския семестър за 2019 г., Съветът прие специфичните за всяка държава препоръки относно националните програми за реформи, както и за актуализираните програми за стабилност или конвергенция. Финландското председателство на Съвета на ЕС представи пред ЕКОФИН приоритетите си в икономическата и финансовата област. Министрите бяха информирани за актуалното състояние на законодателното предложение за изменение на системата на собствени ресурси. Съветът прие препоръка до Европейския съвет относно назначаването на Кристин Лагард, управляващ директор на МВФ, за председател на Европейската централна банка.

В рамките на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе на 15 юли в Брюксел, министрите продължиха обсъжданията за реформата на Общата селскостопанска политика след 2020 г. по отношение на аспектите, свързани с околната среда и климата. Разгледана беше и актуалната ситуация с Африканската чума по свинете в ЕС и извън него. В областта на търговията Комисията информира Съвета за резултатите от преговорите по споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Меркосур.

Съветът „Общи въпроси“ проведе заседание на 18 юли в Брюксел. Обсъдено беше изпълнението на Стратегическия дневен ред на ЕС за периода 2019-2024 г. Финландското председателство представи вижданията си за организацията на преговорите по Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. (МФР) през следващите шест месеца. Подчертана бе решимостта да спази завадената от Европейския съвет през юни 2019 г. времева рамка по МФР, която включва обмяна на мнения между лидерите по МФР през октомври 2019 г., с цел приключване на преговорите преди края на годината.

На 19 юли в Хелзинки се проведе заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“. Европейската комисия информира министрите, че публикуваното на 17 юли т. г. от нея Съобщение „Укрепване на върховенството на правото в Съюза. План за действие“ е мотивирано от констатираната от ЕК необходимост за приемането на цялостен пакет от мерки за преодоляване на установени напоследък проблеми със спазването на принципа на върховенството на правото. По темата за сътрудничеството по наказателноправни въпроси редица делегации, включително и българската, представиха въведените в законодателството им различни видове алтернативни на лишаването от свобода мерки – пробация, медиация, възпитателни мерки в общността, които са довели до положителен ефект.

Съветът на ЕС по конкурентоспособност проведе неформално заседание на 4 и 5 юли в Хелзинки. В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ се дискутира интегрирането на единния пазар, динамичната цифрова икономика и модерната индустриална политика. В сесията, посветена на интелигентните решения за конкурентна и неутрална към климата Европа, министрите подкрепиха необходимостта от насърчаване на инвестициите и усилията за развитие едновременно на конкурентоспособността, енергийната ефективност и климатичната неутралност, както и отразяването им в конкретни политики. В частта „Научни изследвания: бяха обсъдени темите за научните изследвания и иновациите като двигатели на устойчив растеж и мисиите като стратегически инструмент в програмата „Хоризонт Европа“.

Pin It on Pinterest