Одобрени са резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.

То се проведе в периода 5-7 септември 2021 г. в гр. Любляна. Словения.

Основна тема, избрана от Словенско председателство бе „Засилване на диалога между градските и селските райони“. В своята позиция България посочи, че само с комплексна и координирана политика на ниво Европейски съюз (ЕС), която залага на разнообразни инструменти и съвместни действия, може да се разгърне целият потенциал на селските райони. Според страната ни, целевата политика трябва да бъде насочена към специфичните потребности на общността и да мобилизира наличните местни ресурси, за да бъде максимално ефективна за земеделците.

За постигането на тези цели е нужно да се инвестира в иновации и технологични производства. Това ще допринесе за диверсификацията на икономиката на селските райони, за създаване на допълнителна заетост, ограничаване на отлива на младите хора и намаляване на риска от обезлюдяване и бедност.

В рамките на дискусията беше обсъден и въпросът за съвместното съществуване на градските и селските райони и предизвикателства, произтичащи от това. Страната ни изтъкна, че от изключително значение е прилагането на нов тип партньорства в тези райони, които да не се базират на едностранни, целенасочени мерки. България предвижда засилване на диалога и подкрепата чрез увеличаване на финансирането за подхода Водено от общностите местно развитие в следващия програмен период. Той ще бъде подкрепен основно със средства по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, но също така и от Европейския фонд за регионално развитие, какао и от Европейския социален фонд. Предвижда се селските общини да имат възможност да получат финансиране в рамките на Интегрирания териториален подход, който ще включва комбиниране на различни ресурси и прецизиране ефекта от средствата, идващи от различни източници, а не както досега – само от бюджета на ЕС. за инвестиции в дребна по мащаби инфраструктура и базови услуги за населението в селските райони.

Pin It on Pinterest