Одобрени са резултатите от неформалните срещи на министрите от ЕС, отговарящи за градската политика и териториалното сближаване

Правителството одобри резултатите от неформалните срещи на министрите от Европейския съюз, отговарящи за градската политика и териториалното сближаване, проведени във видеоконферентен формат на 30 ноември и 1 декември.

В рамките на двете срещи министрите приеха единодушно Новата Лайпцигска харта „Трансформиращата сила на градовете за общото благо“ и документа за нейното прилагане „Чрез многостепенно управление: Следващи стъпки за Градския дневен ред на ЕС“. Одобрен беше и Териториалният дневен ред 2030 „Бъдеще за всички места“, заедно със Заключения на Германското председателство относно териториалното сближаване, Териториалния дневен ред 2030 и стартиране на процеса на изпълнение.

Новата Лайпцигска харта очертава бъдещото изпълнение на Градския дневен ред след 2020 г„ включващо поддържане и засилване на сътрудничеството на много нива и с различни заинтересовани страни, постигане на по-добро регулиране, по-добро финансиране и съгласуваност на политиките, осигуряване на по-добро знание и по-силна комуникация и управление на Градския дневен ред с ефективни структури за вземане на решения и подкрепа.

С приемането на Териториалния дневен ред на ЕС 2030 министрите подчертаха значението на стратегическото пространствено планиране, като се предоставя ориентация за осъществяването му и се призовава за засилване на териториалното измерение на секторните политики на всички нива на управление. Целта на Териториалния дневен ред на ЕС 2030 е да се насърчи приобщаващо и устойчиво бъдеще за всички места и да се подпомогне постигането на целите за устойчиво развитие в Европа.

Pin It on Pinterest