Одобрени са резултатите от българското участие във видеоконферентни заседания на ресорни министри от страните членки на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалната видеоконференция на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз в част „Научни изследвания“, която се проведе на 26 февруари.

В рамките на видеоконференцията европейските министри обсъдиха възможностите за използване на Механизма за възстановяване и устойчивост за инвестиции и реформи в сферата на научните изследвания и иновациите в унисон с Европейските структурни и инвестиционни фондове и с Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“. Бяха дискутирани и варианти за по-тясна свързаност между европейската и националните системи за научни изследвания и иновации.

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева заяви, че България е в голяма степен готова с Националния план за възстановяване и устойчивост и допълни, че плановете на държавите членки трябва да се използват за повече инвестиции в иновации, наука и образование. По думите й научноизследователската и развойната дейност са в центъра на реформите и инвестициите в България. Заместник-министърът припомни, че правителството на България създаде нова Държавна агенция за научни изследвания и иновации и че се планира изцяло нова програма за инвестиции в
изследователските университети в България. „Целта е постигането на върхови постижения на базата на ясни принципи, иновации и трансфер на знания, както и кариерни възможности за изследователите, субсидии за реинтеграция на учените и прилагане на принципите на отворената наука“, каза още
заместник-министърът и допълни, че в рамките на българския план за възстановяване и устойчивост се предвижда интернационализация на висшите училища, както и повишаване на сътрудничеството им с публични и частни партньори от Европа. „Необходима е и повече съвместна работа и споделяне на работещи механизми между държавите членки за възстановяване от кризата“, заяви заместник-министър Ангелиева. България е във финалния етап от процеса по подготовката на своя План за възстановяване и устойчивост. Очаква се той да допринесе за по-ускореното възстановяване на икономиката, а в дългосрочен план – на нейната стабилност.

На 11 март се проведе видеоконферентно заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“. Проведени бяха дискусии по темите за съхраняването на електронни комуникационни данни и за укрепването на прилагането на Хартата на основните права в Европейския съюз. По темата“Съхраняване на електронни комуникационни данни“ министрите на правосъдието подкрепиха приемането на обща европейска рамка с цел хармонизиране на националните законодателства в областта на съхраняването на данни при отчитане на юриспруденцията на Съда на ЕС. България заяви, че без адекватна правна уредба на съхраняването на данни, достъпът до данни на правоохранителните органи би бил затруднен, доколкото за доставчиците на услуги съществуват различни режими в отделните държави членки. В рамките на заседанието министрите на правосъдието обсъдиха и темата за укрепването на прилагането на Хартата на основните права в Европейския съюз и по- конкретно предложения от Португалското председателство проект на„Заключения на Съвета относно укрепването на прилагането на Хартата на основните права в Европейския съюз“. България подчерта, че Заключенията отразяват амбициозното ниво на ангажираност, заложено в новата стратегия на ЕС за подобряване на прилагането на Хартата и приветства колективните усилия на всички делегации за постигне на единодушието, необходимо за приемането им. Сподели и мнението на Комисията и на Агенцията за основните права на ЕС, че през последните години са предприети редица последователни и съгласувани действия за подобряване на прилагането на Хартата, но въпреки усилията, необходимостта от повишаване на използването й в националните политики и практика продължава да е налице.

Неформална видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи се проведе на 12 март. Обсъдени бяха: Директивата относно устойчивостта на критичните субекти; Комуникация на ЕК относно засилване на сътрудничеството по линия на връщането и реадмисията; засилване на сътрудничеството между ЕС и Северна Африка.

Одобрени са също резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на министрите по заетостта и социалната политика, проведена на 15 март. Проведени бяха два ориентационни дебата. Дебатът относно политиките по заетостта и социалните политики в Европейския семестър в контекста на Плановете за възстановяване и устойчивост разгледа по какъв начин реформите и инвестициите в политиките за заетост и умения, като част от Националните планове за възстановяване и устойчивост, могат да насърчат качествено създаване на работни места и преход към зелена и цифрова икономика. По време на дебата относно изпълнението на Европейския стълб на социалните права бяха обсъдени основните предизвикателства пред политиките на пазара на труда и обвързването на тези политики в Плановете за възстановяване и устойчивост в съответствие с препоръките на ЕК и за постигане на по-дигитална, устойчива и гъвкава Европа. Предмет на обсъждане бяха и предложените нови цели на ниво ЕС до 2030 г. в областта на заетостта и социалната политика и кои политики и стратегии на национално ниво ще допринесат за ефективното им постигане. Министрите обмениха също мнения относно равнопоставеността, недискриминацията и разнообразието в EC.

Видеоконферентна среща на министрите, отговарящи за конкурентоспособността (вътрешен пазар и индустрия), се проведе на 25 февруари. Дневният ред на срещата включваше провеждането на три дебата: по Европейския семестър, по Новата програма за потребителите и по Директивата за оповестяването на информация за корпоративния данък. Министрите обсъдиха Европейския семестър с фокус върху Националните планове за възстановяване и устойчивост като инструмент за постигане на делите на индустриалната политика: укрепване на единния пазар, двойният преход и стратегическата автономност в един отворен ЕС. Те представиха приоритетите, които са включили в националните планове за възстановяване и устойчивост и отбелязаха важни хоризонтални въпроси и политики, непосредствено свързани с икономическото възстановяване. Подчертано бе значението на добре функциониращия единен пазар на стоки и услуги и лоялната конкуренция като основни предпоставки за излизане от кризата, предизвикана от COVID-19. По отношение на Новата програма за потребителите беше изтъкнато значението на възвръщане на потребителското доверие за европейското икономическо възстановяване и се посочиха мерки, приети в отговор на пандемията от COVID-19. Делегациите се обединиха около необходимостта от предоставяне на прозрачна и достоверна информация при онлайн търговията, по-добра осведоменост за повече зелено потребление, както и интегриране защитата на потребителите във всички области на политиката.

Неформален видеоконферентен разговор се проведе между министрите на икономиката и на финансите на държавите – членки на Европейския съюз (ЕС), проведен на 16 март. В рамките на срещата бяха обсъдени данъчните предизвикателства, произтичащи от цифровизацията на икономиката, като участниците бяха осведомени относно икономическата ситуация и перспективи. Португалското председателство представи заключенията на Съвета относно Стратегията на ЕС за плащанията на дребно, както и актуалното състояние на ратифицирането на решението за собствените ресурси и на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост. Европейската комисия представи напредъка по подготовката на националните планове и своето съобщение за отговора на фискалната политика на пандемията от COVID-19. По време на разговора Председателството и Комисията информираха министрите за резултатите от виртуалното заседание на министрите на финансите и управителите на централните банки от Г-20, проведено на 26 февруари.

Pin It on Pinterest