Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“

Министерският съвет прие доклада с резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 25 юни в Люксембург.

Енергийните министри приеха единодушно заключения относно бъдещето на енергийните системи. Текстът разглежда пътищата за постигане на целите в областта на енергетиката и климата до 2030 г., както и след това. Обсъдени бяха и външните отношения на ЕС в областта на енергетиката. Беше отбелязано значението на енергийното сътрудничеството с основните партньори на ЕС – Африка, САЩ, Китай, Източното Средиземноморие.

Правителството одобри също резултатите от проведената на 14 юни неформална среща в Букурещ на министрите от ЕС, отговарящи за градската политика. Участие в министерската среща взе министърът на регионалното развитие и благоустройството. Обсъдени бяха основните постижения на инициативите на ЕС за градско развитие. Министрите приеха единодушно „Декларацията от Букурещ – за обща рамка за градско развитие в Европейския съюз“, с която се изразява подкрепа за изпълнението и продължението на Градския дневен ред на ЕС в съответствие с „Новата харта от Лайпциг“.

Pin It on Pinterest