Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика – формат „Транспорт“ и формат „Телекомуникации“

Правителството одобри резултатите от неформалната видеоконферентна среща на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“ и формат „Телекомуникации“), която се проведе на 7 и 8 декември 2020 г.

В рамките на заседанието във формат „Телекомуникации“ беше подписана съвместна декларация за сътрудничество в областта на процесорите и полупроводниковите технологии и беше обсъден Акт за управление на данните. В позицията си българската страна посочи, че общият европейски формуляр за съгласие значително ще повиши доверието в доброволното предоставяне на данни за изследователски или статистически цели в полза на редица сектори. България остава убедена, че доброволното споделяне може да се насърчава, само ако са налице необходимите стимули.

По време на съвета във формат „Транспорт“ беше обсъдена директива относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (т. нар. Директива „Евровинетка“). Страната ни предложи запазването на максимална гъвкавост и прагматичен подход при преговорите с Европейския парламент. Според България изключването на превозите за собствена сметка, от обхвата на таксуването е въпрос, който е необходимо да бъде обсъден внимателно, тъй като се отдалечава от заложените цели в Директивата и принципа „замърсителят плаща, ползвателят плаща“. За България е важно постигането на яснота и лесна приложимост на текстовете, както и осигуряване на правна сигурност.

Българската страна участва в дебат по ревизирано предложение на Комисията за Единно европейско небе. В позицията на страната се подчерта, че България подкрепя основните цели на Единното европейско небе (ЕЕН), както и всички усилия, които биха ускорили тяхното постигане. Въпреки това, въвеждането на фундаментални промени в европейската система за управление на въздушното движение (УВД), като например прехвърляне на правомощия от държавите към Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) и Управителния орган на мрежата ЕВРОКОНТРОЛ, създаването на европейски икономически регулатор, единна, таксова единица и други, изисква наличието на всеобхватна оценка на въздействието. В българската позиция се посочи, че далеч по-голям потенциал за постигане на целите на Европейския зелен пакт има внедряването на нови технологии, като хибридни авиационни двигатели и екологични горива. България отбеляза, че следва да се работи по възможностите за декарбонизация на сектора, но се опасява, че предвидената пълна реорганизация на системата няма ясна, връзка със заложените цели за подобряване на околната среда.

Страната ни отбеляза, че съгласно Чикагската конвенция, единствено държавите имат право да вземат решения относно суверенитета на въздушното си пространство. В тази връзка България счита, че спазването на разпоредбите на Конвенцията е достатъчен механизъм за гарантирането на суверенитета на държавите. По този начин държавите носят цялата отговорност за безопасното управление на полетите в тяхното въздушно пространство, поради което участието им в определянето на рамката и правилата в сектора, не може да бъде ограничавано.

Pin It on Pinterest