Одобрени са резултатите от българското участие в проведени заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, част „Образование“, което се проведе на 16 и 17 септември в Оснабрюк, Германия.

По време на срещата бяха дискутирани три основни теми – последиците от COVID-19 върху образованието и обучението, Европейската програма за уменията и Декларацията от Оснабрюк.

Като най-големи предизвикателства пред професионалното образование и обучение бяха посочени внедряването на нови технологии, липсата на цифрова инфраструктура, както и обучението на учителите и адаптирането им към променящите се условия. Мнозинството от държавите членки, включително и България, посочиха, че учителите се нуждаят от повече подкрепа и обучение, за да действат като модератори в индивидуалните дигитални часове и обучението в електронна среда.

По време на дебатите относно Европейската програма за уменията България изрази позиция, че предложените цели са едновременно и амбициозни, и от голямо значение да бъдат постигнати. Това е свързано не само с необходимостта от преодоляване на последиците от кризата, свързана с Covid-19, но и с необходимостта от осъществяване на дигиталната и зелена трансформация на икономиката.

Декларацията от Оснабрюк, с която Германското председателство на Съвета на ЕС възнамерява да възобнови ангажиментите от Копенхаген, ще бъде приета на 30 ноември в рамките на Съвета по образование, младеж, култура и спорт от министрите, като приоритетите в политиката за развитие на професионалното образование и обучение в България са в синхрон с целите и ключовите области на въздействие, съгласно разпространения работен документ и проведените дискусии.

Приети са също така резултатите от проведеното в периода 20-21 септември в гр. Берлин, Германия, неформално заседание на Съвет Външни работи/Търговия на ЕС. Министрите обсъдиха актуалното състояние на въпросите, свързани с търговската политика на Европейския съюз, състоянието на европейската стоманодобивна промишленост и процеса на избор на нов Генерален директор на Световната търговска организация (СТО).

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство ще заседава на 19-20 октомври в Люксембург. Очаква се Съветът да постигне общ подход по Пакета за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. За България остават важни елементи от пакета като гъвкавостта по отношение на прилагането на еко-схемите, запазването на преходната национална помощ, увеличаване стойността на обвързаната подкрепа или запазване на досегашните й нива. В рамките на заседанието се очаква да бъдат одобрени заключения относно стратегията „От фермата до трапезата“. В областта на рибарството се предвижда да бъде постигнато политическо споразумение по Регламента за определяне на възможностите за риболов, приложими в Балтийско море, за 2021 г.

Министрите по телекомуникации на Европейския съюз ще проведат неформална видеоконференция на 15 октомври. Изкуственият интелект, икономиката, основана на данни, и обявеният от Европейската комисия бъдещ законодателен пакет за цифровите услуги са основните теми на форума. Министрите ще обсъждат мерки за налагане на европейските стандарти за данни извън границите на единния пазар, основните принципи на развитието на европейска рамка за изкуствения интелект, изменения на Директивата за електронната търговия и за осигуряване на свободна и лоялна конкуренция.

Pin It on Pinterest