Одобрени са резултатите от българското участие в неформалната среща на министрите по публична администрация

Правителството прие доклад на заместник министър-председателя по управление на европейските средства за резултатите от проведената на 22 юни 2021 г. в Лисабон, Португалска република, неформална среща на министрите по публична администрация.

Това е първата подобна среща след 2014 г., като нейният дневния ред и изказванията на участниците са под знака на глобалната криза, предизвикана от пандемията от Covid-19 и необходимостта от изграждане на устойчиви институции, които да се справят по-добре с настъпващи кризи.

На срещата са приети Заключения на неформалната среща министрите по публична администрация от ЕС относно новаторска, основана на участието, отворена и прозрачна публична администрация, близка до хората, според които основните перспективи на инвестирането в хората и развитие на управлението са мобилността и обмена на служителите, многообразието и приобщаването на служителите, новите подходи към работния процес и лидерство, оперативната съвместимост и киберсигурност, иновативните, основани на данни и трансгранични цифрови обществени услуги и цифровата трансформация в публичния сектор, ориентирана към клиента (в човешко измерение), приобщаваща и основана на ценности.

България, представена от заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов, подкрепи заключенията на министрите за необходимостта от засилено партньорството между институциите на отделните държави членки чрез споделянето на опит и практики, както и че публичната администрация следва да се развива към това да осигурява по-добър баланс между работата и живота извън работа на държавните служители, към по-гъвкави условия на труд, включително чрез дистанционна работа, засилване на екипните усилия в посрещането на предизвикателствата, дигитализация на процесите и иновациите в услугите за гражданите.

Pin It on Pinterest