Одобрени са промени в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

Законът за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права предвижда два регулаторни режима, прилагани от Министерството на икономиката съгласно глава трета от закона и четири режима, прилагани от Министерството на културата съгласно глава втора. Настоящият проект на закон премахва режимите, администрирани от МК. Не се предвиждат изменения в режимите, прилагани от МИ.

Основен мотив за предлаганото отпадане на режимите на Министерството на културата по Закона е обстоятелството, че към днешна дата тяхното предназначение и целите, с които са били създадени, са неактуални и представляват ненужна административна тежест за гражданите и бизнеса, а поддържането им необосновано отклонява експертен капацитет. Статистиката от последните 5 години (2014 – 2018 г.) показва общ постоянен спад по всички показатели за дейностите по глава втора от закона. Последната регистрация, извършена по регистрационния режим, датира от 2015 г., а издадените през 2018 г. удостоверения са с до 67 на сто по-малко на брой в сравнение с 2014 г. Данните показват, че дейностите, регулирани от закона в частта му, чиято отмяна се предлага, са със затихващ характер.

Pin It on Pinterest