България

Одобрени са промени в утвърдените разходи по политики и програми по бюджета на МРРБ за 2024 г.

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени в утвърдените разходи по области на политики и програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г.

Промените се наложиха предвид изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет за 2024 г. МРРБ отговаря за прегледа, одобрението за финансиране, наблюдението и отчетността на всички общински проекти, които са заложени в Приложение № 3 към закона, и за актуализациите през годината.

В министерството предстои назначаване на нови служители за новосъздадения отдел „Общински проекти и благоустройство“ към водещата инвестиционна дирекция за управление на програмата, чиито възнаграждения и дължими осигурителни вноски не са обезпечени с финансов ресурс. Затова с промените по бюджета на МРРБ се обезпечава финансов ресурс за укрепване и поддържане на административния капацитет на министерството чрез привличане и задържане на опитен и квалифициран експертен състав.

Целта е да се осигури адекватно заплащане и създаване на мотивация на служителите, за да се гарантира качествено и срочно изпълнение на дейностите по финансирането на Инвестиционната програма за общински проекти. Вътрешно преструктуриране е с цел оптимизация на работните процеси по администриране на обем нови задачи се предвижда и за други дирекции в министерството.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest