България

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ) с цел привеждането му в съответствие със Закона за държавния служител. С измененията ще се създадат условия за по­ефективен контрол по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.

С предложените промени се регламентира задължението на изпълнителния директор на ИАГИТ да утвърждава Годишен план за контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение. Съгласно новите разпоредби специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, ще се извършва само от служители на длъжност ,,инспектор“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest