Одобрени са промени в Устройствения правилник на ДАЗД

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Чрез тях документът се синхронизира с измененията в Закона за закрила на детето, приети с Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги, с които бяха отменени част от функциите на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Отменените функции се отнасят до разработването на наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, издаването на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години, както и за поддържането в националната информационна система на данни за специализирани институции за деца и за доставчици на социални услуги за деца. Сред отменените правомощия са и извършването на наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца, относно спазването на правата на детето и даването на задължителни предписания при установяване на нарушения; организирането на проверки за спазване на стандартите за социални услуги за деца и даването на задължителни предписания при установяване на нарушения.

Съгласно приетите промени в Закона за закрила на детето функциите, свързани с контрола и мониторинга на качеството на социалните услуги и лицензирането на доставчиците на социални услуги ще се осъществяват от Агенцията за качеството на социалните услуги.

С промените в Устройствения правилник на ДАЗД се прецизират и функционалните компетентности на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, съобразно отменените функции на председателя на агенцията.

Pin It on Pinterest