Одобрени са промени в условията и реда за командироване на работници в ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна – членка на ЕС, държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Измененията привеждат българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2018/957/ЕС.

С направените промени се гарантира, че командированите и изпратените работници и служители ползват еднакви права по отношение на условията на труд, на каквито са регламентирани за местните работници и служители. За командированите работници и служителите ще е гарантирано правото на основно и допълнителни трудови възнаграждения, в които се включват всички задължителни елементи според законодателството на приемащата държава.

Дългосрочно командированите работници и служители ще имат гаранция, че трудовите им права, ще са съпоставими с тези на местните работници след 12-я месец от започването на командироването. Осигурява се закрила на правата на работника или служителя при недействително командироване.

Работодателите ще имат сигурност при прилагането и спазването на трудовото законодателство в областта на командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Наличието на ясна регламентация ще е предпоставка за избягване на нарушения на трудовото законодателство.

Pin It on Pinterest