Одобрени са промени в таксите за аеронавигационно обслужване на въздухоплавателните средства

Правителството одобри изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.

С наредбата се променя таксата за аеронавигационно обслужване на въздухоплавателните средства, прелитащи през българското въздушно пространство. Националната таксова единица се изменя на 28,73 евро за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. и на 28,90 евро за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Промени има и при лихвения процент за закъсняло плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане. Съгласно общото решение на всички държави членки на Евроконтрол размерът на лихвения процент за 2020 г. е 9,72 % на годишна база, а за 2021 г. – 9,67%.

Няма промяна в осреднените таксови единици за зоните и районите на международните летища в София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица.

Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и се определят ежегодно в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и Европейската комисия. Те покриват разходите за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията.

Другата промяна е свързана с въвеждането на мярка за преодоляване на последиците от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. В тази връзка се предлага да се отложи плащането на събираните от Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ такси за използване на радионавигационни средства и полетно обслужване в зоните и районите на летищата за периода от 1 май 2020 г. до 31 декември 2020 г. Отлагането се постига, като във фактурата за съответните такси се посочва срок за плащане, който е 8 месеца, считано от датата на издаване на фактурата, вместо обичайния срок от 30 дни.

Отлагането на плащането на таксите за използване на радионавигационни средства и полетно обслужване ще бъде приложима за всички превозвачи, опериращи от и до летище София. Ще се постигне минимизиране на негативните последици за авиокомпаниите върху дейността им поради пандемията от COVID-19.

Pin It on Pinterest