Одобрени са промени в списъка на административните органи, които възлагат дейности на системния интегратор

Правителството одобри промени в списъка на административните органи, които възлагат дейности на системния интегратор – „Информационно обслужване“ АД.

По този начин Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ ще може да използва финансов ресурс по Оперативна програма „Добро управление“ за подновяване и подобряване на съществуващата IT инфраструктура на Одитния орган, без да се натоварва допълнително държавния бюджет.

Други промени предвиждат МВР да възлага на системния интегратор системната интеграция на информационни и комуникационни системи, които са свързани с предоставянето на административни услуги по електронен път и за обмен на електронни документи с други административните органи.

Pin It on Pinterest