Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Кабинетът прие промени в Правилника за прилагане Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г.

С измененията се регламентират реда и условията за унищожаване на отнетия в полза на държавата тютюн в случаите по чл. 44, 44а и 44б от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Pin It on Pinterest