Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Правителството одобри Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ).

Промените са свързани с последните изменения на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). С тях се прецизират разпоредбите за установяването на единна процедура за кандидатстване на принципа „на едно гише“, която води до единен административен акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа.

С направените промени голяма част от действащите разпоредби на ППЗТМТМ, касаещи единната процедура за кандидатстване и получаване на достъп до пазара на труда чрез „Единно разрешение за пребиваване и работа“, „Синя карта на ЕС“, „Разрешение за сезонен работник“ и „Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“, намериха място в ЗЧРБ. Поради това се налага те да отпаднат от правилника. С измененията се прецизират и други текстове по процедурата за разрешаването на достъп до пазара на труда.

Pin It on Pinterest