Одобрени са промени в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Кабинетът прие изменения в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ).

С промените се прехвърлят част от дейностите по проекта за изграждане на жп линията Елин Пелин-Костенец за изпълнение в следващия програмен период 2021-2027 г. и се включват нови жп проекти. Това са проектите за модернизация на жп участък Волуяк-Драгоман, модернизация на тягови подстанции Варна и Разград, както и изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на съвременни информационни системи SCADA. За финансирането им са осигурени допълнителни средства, в размер на 80 млн. евро, от бюджета на Приоритетна ос 2 „Развитие на пътна инфраструктура“ в рамките на същата оперативна програма.

По отношение на пътната инфраструктура, като нов проект се включва изграждането на АМ „Европа“ (от км 15+500 до км 48+903), обхватът на проекта за изграждане на АМ „Струма“, Лот 3.2, се намалява, а вторият етап от него е включен в проекта на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Pin It on Pinterest