Одобрени са промени в няколко нормативни актове на Министерския съвет

Правителството направи промени в няколко свои нормативни актове – в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Наредбата), приета с ПМС № 289 от 1994 г.; в ПМС № 385 от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт; в ПМС № 215 от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите и в Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с ПМС № 353 от 2016 г.

Измененията в Наредбата целят привеждане на нормативната уредба в съответствие с промените в Закона за хазарта, обн., ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г. Промените са свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта и прекратяването на пълномощията на председателя й и нейните членове. Актуализират се разпоредбите, касаещи отпечатването на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.

В ПМС № 385 от 2015 г. се отменя разпоредбата, с която закритата Държавна комисия по хазарта е изрично посочена като възложител, за нуждите на който Централният орган за покупки провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки.

В Устройствения правилник на МФ, с цел укрепване на административния капацитет за изпълнение на възложените функции, се предоставят допълнителни щатни бройки на дирекциите „Бюджет“, „Международни финансови институции“ и „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството, както и на Националната агенция за приходите. Щатното изменение е чрез вътрешни компенсирани промени.

Друга промяна в УП на Министерството на финансите е свързана с предоставянето на изрично правомощие на министъра на финансите да определя позиции във връзка с участие в работата на органите на международните финансови организации. Това е мотивирано от промяната в обществено-икономическите отношения в последните години и спецификата в дейността и организацията на управление на международните финансови организации, които налагат въпросът за формирането на позиции от българска страна при участието в работата на международни финансови организации да намери нормативно решение, позволяващо по-голяма гъвкавост и оперативност, като се отчитат правомощията на съответните органи на изпълнителната власт.

Pin It on Pinterest