Одобрени са промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.

С Постановлението се одобрява увеличение на разходите за персонал по бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ към политиката в областта на устойчивото развитие на туризма със сумата от 27 800 лева, за сметка на намаление на разходите по показател „Издръжка и други текущи разходи“ на същата бюджетна програма.

С постановлението се осигурява финансов ресурс за реализиране в срок на дейности по преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, нанесени на туроператори, за сметка на преструктуриране на разходи по бюджета на МТ за 2021 г., което ще позволи на Министерството на туризма да наеме външни оценители за администриране на проектни предложения на туроператорите, подадени в изпълнение на член 26а, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Загл. доп. ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), в сила от 06.04.2021 г. (ЗМДВИПОРНСПП). С този член е създадена разпоредба, според която държавата предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Pin It on Pinterest