България

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Допълнителните трансфери са за други целеви разходи в общ размер на 2 286 746 лв. и ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Проектът на Постановление е подготвен на основание чл. 109, ал. 3 и във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., чл. 119, ал. 5 от Закона за здравето и чл. 1 О, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места, приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2023 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2023 г.).

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest