Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МС

Правителството прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

С проекта на постановление на Министерския съвет се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“ и по „Други бюджетни програми“, бюджетна програма „Убежище и бежанци“ в общ размер до 4 695 000 лв.

Средствата за изпълнение на постановлението се осигуряват по бюджета на Министерския съвет за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

В чл. 1, ал. 5, т. 16 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са предвидени средства в размер до 60 516 000 лева за обезпечаване дейността на ведомствата в условията на засилен миграционен натиск, от които за Държавната агенция за бежанците – 695 000 лв. В чл. 1, ал. 5, т. 20 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са предвидени средства в размер до 4 000 000 лв. за допълнителна държавна субсидия за вероизповеданията, която се разпределя пропорционално.

Pin It on Pinterest