Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. за осъществяване на новите функции на Българския институт по метрология, в изпълнение на чл. 1, ал. 5, т. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) чрез преструктуриране разходите и/или трансферите на централния бюджет за 2021 г.

Постановлението е прието по повод промени в Закона за хазарта (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.) и Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 88 от 2020 г.) и осигуряване на средства за разходи през 2021 г., непланирани в бюджета за текущата година.

Pin It on Pinterest