България

Одобрени са държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2025 г.

Със свое решение Министерският съвет одобри държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2025 г.

В рамките на бюджетната процедура за 2025 г., министерствата трябваше да предоставят своите предложения в срок до 15 април 2024 г. В Министерството на финансите е получено едно предложение от Министерството на енергетиката.

Според решението, не се одобряват нови инвестиционни проекти, за чието финансиране да се сключват договори за държавни заеми през 2025 г.

Министерският съвет одобрява издаването на държавни гаранции през 2025 г. по нови заемни споразумения на „Булгартрансгаз“ ЕАД в размер до валутната равностойност на 625 млн. лв. Те са за финансиране на инвестициония проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова“. Тя осигурява възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. Проектите са „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България“; „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния“ и „Довеждаща газопреносна инфраструктура с високо налягане за захранване на потребители в Източномаришкия регион“.

С изпълнението на тези проекти се предвижда повишаване на капацитетите на междусистемно свързване от Гърция към България и от България към Румъния. Те са с ключово значение за цялостната визия за реализация на концепцията за Вертикален газов коридор, който цели развитие на възможностите за двупосочен пренос на природен газ между Република Гърция, Република България, Румъния, Унгария и присъединилите се в началото на 2024 г. Украйна, Молдова и Словакия. Чрез реализирането на третия проект ще се създаде възможност добавеният капацитет от реализацията на предходните два проекта да се използва за развитие на вътрешната газопреносна мрежа и ще осигури достъп на по-широк кръг потребители до природен газ. Проектът ще създаде условия за въвеждане на по-ниско емисионни горива в енергийния микс, значително намаляване на емисиите на парникови газове от горивните инсталации на ТЕЦ и други енергийни потребители. Новата инфраструктура ще бъде предназначена за ползване от всички желаещи потребители, вкл. ТЕЦ на въглища.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest