Одобрени са 25 000 000 лв. допълнителни трансфери по бюджета на МОСВ за 2021 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2021 г.

Допълнително до 25 млн. лв. ще бъдат предоставени на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 2021 г. на основание чл.196, ал.2 от Закона за водите.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на разчетените приходи в размер на 25 000 000 лв. и разходи по централния бюджет за 2021 г., от които 16 300 000 лв. са за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта на допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал.2, раздел 11, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и 8 700 000 лв. са за сметка на разходите по централния бюджет за 2021 г.

Pin It on Pinterest