България

Одобрена е позицията на страната нипо дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело С-605/23, АТИ-19, образувано пред Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

То е свързано с наказателно постановление за нарушение на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. зарегистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обект, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Предмет на преюдициалното запитване от Административен съд-Благоевград е тълкуване на разпоредбите от чл. 47, пар. 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, за да гарантира интересът по чл. 273 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данък върху добавената стойност.

В позицията е предоставен отговор, съгласно който чл. 273 от Директивата следва да се тълкува в смисъл, че не е относим към национална правна уредба като разглежданата в главното производство по чл. 166, ал. 2 от АПК. Тя предвижда възможност за съдебна защита срещу предварително изпълнение на мерки, въведени от националния законодател, в рамките на която обхватът на контрола на съда е ограничен до настъпването на претърпени вреди.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest