България

Одобрена е позицията на страната ни по делона Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело С-624/23 „СЕМ Ремонт“ ЕООД на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

Делото е образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Варна във връзка с административно производство за отмяна на ревизионен акт, издаден от териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Чрез документа е отказано ползването на правото на данъчен кредит на получател по извършени към него облагаеми доставки, поради закъсняла регистрация по Закона за данък добавена стойност на доставчика, както и поради късно издаване на неправилен документ за доставката.

Конституирането на България, като страна в производството по това дело, ще ни позволи успешно да се включим в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest