Одобрена е позицията на страната ни по дело С-602/20 на Съда на ЕС

Със свое решение правителството одобри позицията на България по дело С-602/20 на Съда на Европейския съюз (СЕС), образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд, по висящо пред него адм. дело № 645/2020 г. по касационна жалба на „АКЗ – Бургас” ЕООД относно отхвърлена жалба срещу акт на Териториална дирекция – Бургас на НАП, в частта, с която е отказано на дружеството да бъде заплатена законната лихва върху недължимо събрана сума за осигурителни вноски за периода от внасянето на недължимо платената сума до деня, в който е следвало да бъде възстановена.

С това решение правителството дава и съгласие за встъпване в производството.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на разпоредбите на чл. 4, пар. 3 от Договора за Европейския съюз (принцип на лоялно сътрудничество и производните му принципи на равностойност и ефективност), чл. 19, пap. 1, изр. 2 от Договора за европейския съюз, чл. 291, пap. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от СЕС с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Pin It on Pinterest