Одобрена е позицията на страната ни по дело С-55/21 на Съда на ЕС

Със свое решение правителството одобри позицията на Република България по дело С-55/21 на Съда на Европейския съюз (СЕС), образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд, по висящо пред него адм. дело № 6777/2020 г.

То е образувано по касационна жалба на директора на Агенция „Митници“ против решение на Административен съд София-град, относно отменено по жалба на „Импириъл Табако България“ решение на директора на Териториална дирекция- Югозападна ЕООД за възстановяване на акциз, с което по същество е отказано възстановяване на платен акциз за тютюневи изделия, облепени с бандерол, за които се твърди, че са освободени за потребление и унищожени под митнически контрол. С това решение правителството дава и съгласие за встъпване в производството.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на разпоредбите на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО и Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от СЕС с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на ЕС.

Pin It on Pinterest