България

Одобрена е позицията на страната ни по дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело С-733/23 „Бийч енд бар мениджмънт“ на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство. То е свързано с наказателно постановление за нарушение на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обект, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Предмет на преюдициалното запитване от Административен съд-Бургас е тълкуване на разпоредбите от Договора за функционирането на Европейския съюз, Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Според изложените в позицията аргументи част от поставените въпроси са недопустими, поради липса на връзка с предмета на спора по главното производство. Независимо от това са изложени и допълнителни правни аргументи. В тази връзка е предоставен и отговор по същество, съгласно който директивите и Хартата следва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба за множество нарушения на данъчни задължения, чрез която да може да бъде наложена и допусната до предварително изпълнение мярка -,,запечатване на търговски обект“.

По отношение на втори въпрос в позицията са изложени подробни правни аргументи, че чл. 325 от ДФЕС, чл. 273 от Директива 2006/11 и чл. 49, § 3 от Хартата да се тълкува в смисъл, че допускат система от наказания като разглежданите в главното производство, която предвижда налагане на имуществена санкция със законово определен минимален размер.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest