Одобрена е позицията на страната ни по дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на страната ни по дело С-257/20 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд по висящо пред него административно дело № 6421/2019 г. по касационна жалба на „Вива Телеком България“ ООД, с ответник директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – София, Национална агенция за приходите. Със същото решение МС дава съгласие за встъпване в производство.

Делото е образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с административно производство за отмяна на ревизионен акт, издаден от НАП, в който са определени задължения за данък при източника, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.

Конституирането на Република България, като страна в производството по това дело, ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното правo.

Pin It on Pinterest