Одобрена е позицията на България за заседанието в Люксембург на Cъвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 10 юни 2021 г. в Люксембург.

В дневния ред на заседанието е предвидено министрите да обсъдят доклад за напредъка относно проекта на Регламент за батериите и отпадъчните батерии. България ще изрази съгласие с очертаните от Португалското председателство на Съвета на ЕС теми в доклада за напредъка, които от политическа и правна гледна точка изискват по-нататъшна и задълбочена работа. Подчертаваме, че в хода на преговорите по досието, следва да се отчита обстоятелството, че за бизнеса е от изключително важно значение осигуряването на предвидимост и достатъчно време с оглед осигуряване спазването на новите изисквания. В допълнение, ще припомним, че спазването на принципа на свободно движение на стоки в рамките на вътрешния пазар следва да се осигурява от работещи хармонизирани правила, чието спазване следва да се следи коректно от определените надзорни и контролни органи посредством ясни и практически изпълними алгоритми.

Предвижда се Съветът да обсъди и приеме Заключения „Изграждане на устойчива на климата Европа – новата стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата“. България ще подкрепи текста на Заключенията, като ще подчертае приоритетността, която отдава на темите, свързани с адаптацията, имайки предвид, че страната е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към изменението на климата и към нарастващата честота на екстремни събития, свързани с изменението му.

Министрите ще обменят мнения и по наскоро приетия от Европейската комисия „План за действие на ЕС: Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“. България ще изрази обща подкрепа за Плана, който разглеждаме като важна стъпка за реализиране на визията до 2050 г. замърсяването да бъде намалено до нива, които не се считат за вредни за човешкото здраве и екосистемите, и за постигане на нетоксична околна среда.

Pin It on Pinterest