Одобрена е позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност в част „Научни изследвания“.

То ще се проведе на 19 юли 2021 г. в Словения.

По време на неформалното заседание министрите ще обсъдят бъдещето на
европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Сред темите е изграждането на ефективен подход за координация и мониторинг на изпълнението на целите му и необходимата допълнителна подкрепа от ЕК в процеса на изготвяне на националните планове за постигане на ново ЕНП.         

Министрите ще обсъдят инициирания от ЕК нов глобален подходкъм научните изследвания и иновациите. Ще се дискутират модулираното и диференцирано сътрудничеството на ЕС с приоритетни държави и региони, основано на реципрочност, еднакви условия на конкуренция, както и тематичните приоритети на сътрудничеството – т. нар. двоен преход и в областта на здравеопазването. Участниците ще засегнат и темата за асоциирането на трети страни към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.).

България ще подчертае необходимостта от повишаване на ангажираността на държавите членки по отношение на изпълнението на новото ЕНП и по-активното въвличането на по-широк кръг заинтересовани страни от научноизследователските и иновационни общности в Европа. Страната ще подкрепи отвореността на Европа към света по отношение на научните изследвания и иновациите. Страната ни ще изтъкне потенциала на „Хоризонт Европа“ да насърчава и разпространява европейските ценности и принципи.

Pin It on Pinterest