Одобрена е позицията на България за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на България за предстоящото неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.

То ще се проведе в периода 13- 15 юни 2021 г. в Лисабон, Португалия.

„Продоволствени системи, иновации и управление на природните ресурси“ е основната дискусионна тема в областта на земеделието, избрана от Португалското председателство. В позицията на България се посочва, че извънредната ситуация с разпространението на COVID-19 ясно е очертала, че са необходими много повече усилия за подобряване на гъвкавостта и устойчивостта на сектора, който гарантира продоволствената сигурност на европейските граждани. Поради налагане на още по-високи екологични стандарти за селскостопански продукти и храни, на фермерите следва да бъдат предоставени адекватни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти. Целта е по този начин да се намали рискът от изоставяне на земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони. Икономическата стабилност на земеделието е необходимо да бъде постигната съвместно с екологичната устойчивост на сектора.

„Бъдещето на Общата политика в областта на рибарството“ е друг акцент, който ще бъде разгледан в рамките на заседанието. В българската позиция се посочва, че прилагането на подхода на предпазливост и екосистемният към управлението на рибарството и аквакултурите, в голяма степен са довели до постигане на заложените през 2013 г. цели на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Въпреки това е необходимо да бъдат положени допълнителни усилия за пълното постигане на заложените цели и тяхното адаптиране към променящите се условия.

Страната ни е категорична, че съществуващата система за контрол и прилагане може да бъде значително подобрена. Въвеждането и използването на нови технологии, ще спомогне за увеличаване на научните познания и прилагане на екосистемния подход при управление на рибарството в Европейския съюз. България насърчава създаването на Организации на производители като по този начин ще се гарантира укрепването и устойчивостта на сектора и пазара.

Pin It on Pinterest