Одобрена е позицията на България по дело С-375/21 пред Съда на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело С- 375/21 пред Съда на Европейския съюз.

Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд до Съда на Европейския съюз, съгласно чл. 267, първи параграф, буква “б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз, съдържа въпроси, свързани с тълкуване на разпоредби от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.

Върховният административен съд приема, че значението и смисълът на разпоредби от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността и Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа не са толкова ясни, че да не будят никакво съмнение и за да гарантира правилното и унифицирано прилагане на правото на ЕС при разрешаването на конкретния спор, отправя настоящото преюдициално запитване.

В своята позиция България посочва, че при определянето на смисъла и обхвата на дадена разпоредба е важно тя да се тълкува, като се държи сметка не само за нейния текст, но и за нейния контекст и за целта, която преследва съответната правна уредба от която тя е част. При това тълкуване обаче не следва да се излиза извън обхвата на конкретния акт по начин, който да води до създаването на допълнителни предпоставки и задължения, които самият законодател не е предвидил.

Pin It on Pinterest