Одобрена е позицията на България по дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело С-409/21 на Съда на Европейския съюз, образувано въз основа на преюдициално запитване на Върховния административен съд на Република България по дело № 7428/2020 със страни търговско дружество ,,Делид“ ЕООД и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“.

Преюдициалното запитване е отправено от Върховния административен съд и е с предмет тълкуване на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета. Отговорите на отправеното преюдициално запитване са от значение не само за решаването на съдебния спор по конкретното дело на главното производство, но и за прилагането на националното законодателство в областта на подпомагане на земеделските производители, и по­конкретно Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Pin It on Pinterest