България

Одобрена е българската позиция за участие в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 18 септември 2023 г., което ще се проведе в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

По време на заседанието Комисията ще информира министрите относно селскостопанските аспекти на Директива относно доброто състояние на почвите: опазване, устойчиво управление и възстановяване на почвите в Европейския съюз (ЕС).

Страната ни счита, че в законодателното предложение са налице текстове, които създават неясноти по прилагането, довеждащи до излишно усложняване и административна тежест или такива, чието ниво на амбиция не е добре аргументирано и е възможно да постави държавите членки в неравностойно положение. Също така е налице необходимост от мониторинг на загубата на биоразнообразие, която може да бъде ограничена чрез намаляване интензивността на деградацията на почвата и ограничаване на промените в ландшафта, водещи до загуба на местообитанията на биологични видове.

Също така се очаква Комисията да представи информация относно свързаните с търговията въпроси на селското стопанство.

Република България счита, че стремежът към балансираност в търговските преговори ще доведе до ползи не само за страната и ЕС като цяло, но в крайна сметка ще допринесе за ефективни и справедливи резултати за всички преговарящи страни.

В заключение Съветът ще проведе дебат относно дългосрочната визия за селските райони на ЕС: изграждане на бъдещето на селските райони на ЕС, на база на предварително формулирани въпроси за структуриране на дискусията.

В тази връзка страната ни счита, че от изключителна важност на територията на селските райони да се предоставя възможност за развитие на бизнес, който да допълва или подпомага селскостопанското производство, което е характерно за тези райони. Цифровата инфраструктура е основен фактор за това селските райони да допринесат за цифровия преход и да се възползват максимално от него. Също така от ключово значение за развитието на селските райони са здравеопазването и социалните услуги, поради което считаме, че подкрепата за дейности в тези области също следва да бъдат с приоритет.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest