Одобрена е българската позиция за участие в предстоящи видеоконференции на ресорни министри от страните членки на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформална видеоконференция на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, част „Образование“, която ще се проведе на 19 февруари.

Темата на видеоконференцията ще бъде „Равенство в достъпа, приобщаване и успех за всички в образованието и обучението“.

По време на дебатите България ще акцентира върху постиженията, мерките и реформите за подобряване равенството в достъпа и приобщаването като основен принцип в образованието и обучението. България ще представи накратко успешните политики за преодоляване на неравенствата. Ще бъде подчертана ролята на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, задължителното предучилищно образование от 4-годишна възраст, модернизирането на образователната среда, създаването на нова училищна творческа среда с фокус върху STEM. Ще се акцентира на предприетото и необходимостта от нови действия, свързани с осъществяване правото на образование и с осигуряването на условия за приобщаващо образование чрез диференцирана грижа за всяко дете и ученик с оглед на неговите способности, потребности и интереси. Повишаването на мотивацията за учене, а в дългосрочен план – и преодоляването на последиците от социалната изолация в резултат на пандемията, също ще са сред темите. Ще се акцентира и върху важността от тясно сътрудничеството в рамките ЕС за справяне с дългосрочни предизвикателства в образованието и обучението и предизвикателствата, свързани с приобщаването и успеха, както и допълнителните последици от пандемията от COVID-19.

Неформална видеоконференция на министрите по заетостта и социалната политика ще се проведе на 22 февруари. Събитието е под надслов „Работни места, умения и сближаване: Приоритети за силна социална Европа“, с акцент върху Европейския стълб на социалните права като ориентир за Европа. В три паралелни сесии министрите на държавите членки ще обсъдят и набележат приоритетите в областта на заетостта и социалната сфера в процеса на възстановяване от последствията от пандемията от COVID-19. Отделна сесия е посветена на равенството между половете като основа на възстановяването на Европейския съюз.

Одобрена е също позиция на България за участие в неформална видеоконференция на министрите на туризма на Европейския съюз (ЕС) относно настоящата ситуация в туристическия сектор в контекста на COVID-19 и мерки за възстановяването му, която ще се проведе на 01 март в рамките на португалското председателство на Съвета на ЕС.

Дискусиите на предстоящата неформална конференция на министрите на туризма на ЕС ще се фокусират върху формулирани от председателството въпроси. Те ще са свързани с обмен на информация и анализ на основните уроци и изводи от предходния летен сезон 2020 г. Същевременно ще бъде разисквано свободното движение на хора в ЕС и по-конкретно вътрешните и външни граници и възможностите за укрепването на Единния вътрешен пазар чрез туризма. Ще бъде дискутирана необходимостта от подкрепа, политически действия и специфични инструменти на ЕС за адресиране на средно-срочното възстановяване на Европейската туристическа индустрия.

Позицията на България очертава като приоритет за страната ни отварянето на границите, тъй като това е основна предпоставка за възобновяване на туристическата дейност и засяга пряко туристопотока. Изразена е подкрепа за координиран подход по отношение на ограниченията за пътуване, който следва да бъде в съответствие с принципа на пропорционалност и липса на дискриминация, като се прилага за страни със сходна епидемична обстановка.

Отбелязана е необходимостта от разработването на цялостна нова стратегия на Европейско ниво за развитие на туризма, в съответствие с целите посочени в чл. 195 ДФЕС. Конкретните действия за насърчаване на създаването на благоприятна среда за развитието на предприятията в туристическия сектор трябва да бъдат подкрепени с използването на възможности за финансиране и подкрепа от специализиран европейски фонд за туризъм.

Неформална видеоконференция на министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на Европейския съюз се проведе на 25 януари. По време на заседанието Португалското председателство представи информация за актуалното състояние на преговорите по пакета законодателни предложения за реформа на Общата селскостопанска политика след 2020 г. България призовава Комисията да предприеме правни действия за бързото предоставяне на възможност за предварително финансиране по инструмента „Следващо поколение ЕС“. Целта е да се осигури максимално бързо ресурс за възстановяване на сектора.

Комисията предостави информация по свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. Делегациите подчертаха необходимостта от равнопоставеност в търговските сделки на ЕС, за да се гарантира справедливо отношение към европейските фермери. Акцент се постави и върху значението на вноса на агрохранителни продукти от трети страни, само когато те са в съответствие с високите стандарти на ЕС за опазване на околната среда и устойчивостта.

Одобрени са също резултатите от неформалната видеоконференция на министрите на вътрешните работи, проведена на 28 януари, на която сред обсъжданите теми бяха политиката по миграция и убежище и актуалното състояние и развитието на Шенгенското пространство.

На 22 февруари ще се проведе неформална видеоконференция на министрите по рибарство на държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Очаква се да бъде обсъдена актуалната ситуация в процеса на двустранни консултации между ЕС и Обединеното кралство относно определяне на възможностите за риболов за 2021 г., и за дълбоководни запаси за 2021 и 2022 г. Подготовката на двустранните консултации нямат пряко значение за България, тъй като български риболовни кораби не извършват риболовни дейности и улов в тези води. Въпреки това страната ни подкрепя предложението за Решение на Съвета и счита, че определянето на възможностите за риболов и дълбоководни запаси, следва да се основава на научните препоръки и да бъде съобразено със социално-икономическото въздействие на този вид риболов.

Съвет „Общи въпроси“ ще заседава на 23 февруари чрез видеоконферентна връзка. Съветът ще обсъди актуалната ситуация и справянето с последствията от пандемията от COVID-19 с фокус върху доставките на ваксини, въведените ограничителни мерки и изводите от пандемичния отговор. Съвет „Общи въпроси“ ще подготви извънредното заседание на Европейския съвет на 25-26 февруари 2021 г., на което ще се разгледат темите COVID-19, здравеопазване, сигурност и отбрана, отношенията на ЕС – държавите от Южното съседство.

Pin It on Pinterest