Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 21 – 22 ноември в гр. Брюксел. Съветът във формат министри на спорта ще приеме Заключения относно борбата с корупцията в спорта и Заключения относно защитата на децата в спорта. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата „Насърчаване на доброто управление в спорта“. Съветът на министрите на младежта ще приеме Заключения относно цифровата младежка работа и Заключения относно образованието и обучението на младежките работници. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата „Визия за младежката работа в Европа – изменение на климата, млади хора и работа с младежта“. Във формат „Култура“ е предвидено приемането на Проект на Резолюция на Съвета на ЕС и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета относно културното измерение на устойчивото развитие. Финландското председателство е включило в дневния ред на заседанието и дебат на тема: „Силни страни, иновационен потенциал и конкурентоспособност в световен мащаб на европейските културни, творчески и аудиовизуални индустрии“.

Съветът по образование, младеж, култура и спорт на ЕС проведе заседание в част „Образование“ на 8 ноември в Брюксел. Тогава бяха приети Заключения за ключовата роля на политиките за учене през целия живот за справяне с технологичния и екологичен преход в подкрепа в приобщаващия и устойчив растеж. Беше приета и Резолюция за по-нататъшното развитие на европейското образователно пространство в подкрепа на ориентирани към бъдещето системи за образование и обучение. Проведен беше дебат на министрите на образованието и на финансите на тема „Солидна икономическа база за Европа: усилия за постигане на ефективност, ефикасност и качество на образованието и обучението“. Състоя се и дискусия на тема „Изкуственият интелект в образованието и обучението“. 

Правителството одобри също резултатите от участието на българската делегация в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се състоя на 24 октомври в Люксембург. Министрите дискутираха предизвикателствата, пред които са изправени европейските общества в борбата с дискриминацията, възможностите за отстраняване на пропуските в съществуващото законодателство в тази област, както и бъдещи мерки за по-ефективна борба с дискриминацията на национално и европейско равнище. Постигането на съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда в променящия се трудов свят и необходимостта от стратегически подход за непрекъснато учене през целия живот бяха тема на Втория ориентационен дебат в рамките на заседанието на Съвета. Приети бяха два проекта за заключения на Съвета – относно икономиката на благосъстоянието и относно „Бъдещето на труда: Европейският съюз насърчава Декларацията по случай стогодишнината на МОТ“. Съветът одобри и основните послания на Комитета по заетостта и на Комитета за социална закрила.

На 21 ноември ще се проведе за заседание на Съвет Външни работи/Търговия на ЕС в гр. Брюксел. Ще бъдат обсъдени въпроси свързани с реформата на Световната търговска организация (СТО), подготовката на 12-та Министерска конференция на СТО, търговските отношения със САЩ, прилагане на търговските споразумения, резултати от изследването на Евробарометър за международната търговия през 2019 г. и др.

Pin It on Pinterest